Program de activitate

Direcțiile principale și programele de activitate ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova pentru anii 2017 – 2022

Direcțiile și programele de activitate ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sunt elaborate în scopul îndeplinirii prevederilor Legii Nr. 393-XIV din 13 mai 1999, Statutului Camerei și reprezintă principalele domenii asupra cărora vor fi concentrate eforturile CCI pentru asigurarea condițiilor favorabile de dezvoltare a tuturor tipurilor de afaceri în perioada 2017 – 2022.

În procesul de elaborare a acestui document a fost efectuată chestionarea membrilor Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, la care au participat 502 respondenți. Chestionarea a avut ca scop aprecierea activității CCI a RM în perioada 2012 – 2017, calității serviciilor prestate de Cameră și determinarea direcțiilor prioritare de activitate a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova pentru anii 2017 – 2022.

Este de menționat faptul că 85% din numărul total de respondenți au dat o apreciere pozitivă activității CCI de-a lungul anilor precedenți și au înaintat propuneri actuale privind direcțiile de activitate pentru perioada ce urmează. Determinând perspectivele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, majoritatea respondenților au identificat ca direcții prioritare de activitate:

 • sporirea rolului membrilor CCI a RM în crearea și dezvoltarea mediului de afaceri din republică;
 • eficientizarea dialogului și promovarea intereselor reprezentanților businessului în raport cu autoritățile publice în vederea creării unui mediu de afaceri  prosper și competitiv prin  implementarea celor mai bune practici;
 • extinderea serviciilor de consultanță și consiliere în dezvoltarea businessului, acordarea asistenței la elaborarea și promovarea diverselor proiecte locale și internaționale;
 • formarea resurselor umane pentru sectorul economic, promovând și implementând sisteme eficiente de pregătire și perfecționare a cadrelor;
 • intensificarea activităților de promovare peste hotare a intereselor reprezentanților businessului autohton, inclusiv prin implementarea celor mai bune practici în domeniul facilitării comerțului;
 • acordarea suportului pentru modernizare, aplicarea inovațiilor, atragerea investițiilor;
 • perfecționarea serviciilor de expertiză și certificare;
 • susținerea informațională a businessului;
 • dezvoltarea activității expoziționale și congresule ca mecanism de promovare a produselor și serviciilor autohtone;
 • îmbunătăţirea şi dezvoltarea segmentului de soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiilor

Respondenții au accentuat necesitatea acordării suportului informațional și asistenței pentru accesul la resursele financiare atât din buget, cât și din cadrul programelor internaționale. Peste 75% dintre persoanele chestionate au subliniat rolul important al CCI la formarea unui mediu investițional favorabil.

În scopul sporirii eficienței participării Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova la  dezvoltarea social – economică a țării și ținând cont de opiniile respondenților, au fost elaborate Direcțiile principale de activitate a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova pentru perioada 2017 – 2022.

 1. Sporirea rolului membrilor CCI a RM în crearea și dezvoltarea mediului de afaceri din republică

În acest scop Camera planifică:

 1. Crearea în cadrul CCI a unui sistem eficient de lucru cu agenții economici, cu scopul de a-i motiva să devină membri ai Camerei și de a realiza așteptările organizațiilor care au devenit membre ale CCI;
 2. Creșterea reprezentativității Camerei prin mărirea numărului de membri, inclusiv prin sporirea numărului IMM membre ale CCI și prin atragerea societăților comerciale cu potențial ridicat;
 3. Diversificarea mijloacelor și modalităților de consultare periodică între Camera și companiile membre pentru a dezbate problemele care le preocupă și a stabili căilor de acțiune ale Camerei în vedere promovării și susținerii punctelor de vedere ale acestora;
 4. Implementarea noilor programe de parteneriat și consolidarea relațiilor existente între CCI a RM și asociațiile profesionale ale antreprenorilor, organizațiile neguvernamentale, investitori și alte companii cu scopul realizării proiectelor comune pentru susținerea membrilor Camerei și asociațiilor de business din republică;
 5. Acordarea suportului agenților economici membri ai CCI a RM prin intermediul îmbunătățirii calității și diversificării spectrului de servicii prestate, adoptarea unei Strategii de promovare a serviciilor Camerei, care să asigure comunicarea durabilă între CCI și membrii săi.
 1. Eficientizarea dialogului și promovarea intereselor reprezentanților businessului în raport cu autoritățile publice în vederea creării unui mediu de afaceri  prosper și competitiv prin  implementarea celor mai bune practici

În acest scop Camera își propune:

 1. Participarea activă la acțiuni de lobby în conlucrare cu organizațiile cointeresate, protecția antreprenorialului în procesul modernizării politicilor guvernamentale în sferele de business, elaborarea propunerilor de perfecționare a proiectelor de legi, actelor normative, strategiilor naționale care au o  importanță majoră pentru formarea unui mediu de afaceri favorabil în republică;
 2. Reprezentarea eficientă a intereselor membrilor Camerei și reprezentanților mediului de afaceri din republică în relațiile cu autoritățile publice pe diferite platforme (Consiliile Economice ale autorităților publice centrale, Comitetele interministeriale, colegiile ministerelor, ANB, ALB și altele);
 3. Consolidarea Camerei ca partener de dialog în relațiile cu toți factorii de decizie politică, economică și socială, cu organizațiile neguvernamentale și cu alte instituții ale societății civile;
 4. Contribuirea la reducerea barierelor administrative în procesul desfășurării activității antreprenoriale în conformitate cu indicatorii studiului anual făcut de Banca Mondială ”Doing Business” și ”Сost of doing business”;
 5. Implicarea mai activă a membrilor Comitetelor Sectoriale ale CCI a RM în dezbaterea subiectelor de interes pentru mediu de afaceri.
 1. Extinderea serviciilor de consultanță și consiliere în dezvoltarea businessului, acordarea asistenței la elaborarea și promovarea diverselor proiecte locale și internaționale

Pentru realizarea acestei direcții Camera planifică:

 1. Majorarea spectrului de servicii informaționale și consultative aferente proceselor de internaționalizare a companiilor, extindere a piețelor de desfacere și diversificare a partenerilor comerciali;
 2. Acordarea suportului pentru pregătirea planurilor de afaceri în scopul participării la programele internaționale și beneficierii de granturi;
 3. Asistarea agenților economici pentru accesul la surse de finanțare interne și externe prin furnizarea informațiilor de specialitate, acces la băncile de date privind oportunitățile de investiții și la programe de asistență tehnică și financiară;
 4. Participarea activă la implementarea proiectelor internaționale în comun cu membrii CCI a RM și reprezentații businessului autohton;
 5. Promovarea inițiativelor orientate spre simplificarea desfășurării activității de afaceri și perfecționarea climatului de afaceri prin intermediul instrumentului ”CCI electronică”;
 6. Susținerea companiilor pentru participarea la achiziții publice.
 1. Formarea resurselor umane pentru sectorul economic, promovând și implementând sisteme eficiente de pregătire și perfecționare a cadrelor

Această direcție presupune:

 1. Crearea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ superior pentru modernizarea și sporirea eficienței activității Centrului de Formare Antreprenorială din cadrul CCI a RM;
 2. Elaborarea și implementarea noilor programe de pregătire profesională a  cadrelor, ce corespund cerințelor de instruire a mediului de afaceri;
 3. Asigurarea funcționalității Academiei Exportatorilor din Moldova.
 4. Promovarea sistemului dual de instruire, după modelul german, prin intermediul schimbului de experiență și preluarea bunelor practici internaționale în acest domeniu;
 5. Crearea și ținerea Registrelor aferente sistemului dual.

  

 1. Intensificarea activităților de promovare peste hotare a intereselor reprezentanților businessului autohton, inclusiv prin implementarea celor mai bune practici în domeniul facilitării comerțului

În acest scop CCI a RM va continua:

 1. Extinderea relațiilor cu Camere de Comerț și cu alte instituții și organizații similare din străinătate în vedere perfecționării activității Camerei prin schimburi de experiență și dezvoltarea parteneriatelor pe programe internaționale;
 2. Acordarea suportului la desfășurarea activității de comerț exterior a întreprinderilor și organizațiilor autohtone. Elaborarea unor noi mecanisme de promovare a mărcilor autohtone pe piețele externe, inclusiv prin serviciile de branding pentru agenții economice cu potențial de exportare;
 3. Extinderea posibilităților de utilizare a diferitor baze de date a rețelelor internaționale pentru dezvoltarea businessului;
 4. Cooperarea cu autoritățile publice de profil (ME, SV, ANSA  ș.a.) pe diferite platforme  pentru facilitarea exporturilor prin eliminarea barierelor tarifare și netarifare în comerțul internațional la care RM este parte;
 5. Dezvoltarea parteneriatelor cu universitățile/ centrele/ institutele de cercetare specializate în domeniul creșterii competitivității produselor moldovenești la export pentru facilitarea participării în programe de cooperare  internaţionale.
 1. Acordarea suportului pentru modernizare, aplicarea inovațiilor, atragerea investițiilor

Unele dintre aspectele importante, propuse a fi realizate la această direcție sunt:

 1. Elaborarea și realizarea măsurilor privind consolidarea potențialului businessului, orientate spre activitatea inovațională, modernizare, implementarea tehnologiilor eficiente ce vor asigura competitivitatea mărfurilor și produselor;
 2. Contribuirea la îmbunătățirea accesului subiecților activității de afaceri la resursele investiționale oferite atât de către stat, cât și de programele internaționale;
 3. Acordarea asistenței la intensificarea colaborării dintre cercurile științifice și reprezentanții mediului economic prin susținerea activităților inovaționale, transferarea tehnologiilor de interes pentru asociațiile de businessş
 4. Susținerea întreprinderilor în vederea valorificării oportunităților oferite de parcurile industriale, incubatoarele de afaceri, zonele economice;
 1. Perfecționarea serviciilor de expertiză și certificare

Pentru realizarea acestei direcții CCI a RM își propune:

 1. Dezvoltarea și perfecționarea în continuare a sistemului ”Expertul CCI a Republicii Moldova”;
 2. Modernizarea și extinderea spectrului serviciilor de expertiză și certificare, broker vamal, acordate de către Cameră, asigurând calitatea înaltă a lor în baza sporirii competenței personalului din aceste domenii;
 3. Dezvoltarea unor noi servicii în domenii ca: audit și consulting, eficiență energetică, evaluare a conformității, semnătura electronică ș.a.
 4. Implementarea tehnologiilor moderne la prestarea acestor servicii.
 1. Susținerea informațională a businessului

În acest scop Camera își propune:

 1. Elaborarea unei Strategii de comunicare dinamică a CCI a RM, centrată pe expunerea mediatică și implicarea în proiecte cu impact major asupra mediului de afaceri;
 2. Promovarea imaginii Camerei de Comerț că organizație de suport, esențială pentru  dezvoltarea și consolidarea afacerilor. Asigurarea dezvoltării calitative a site-ului CCI a RM și integrarea în structura lui a noilor resurse informaționale și servicii care să satisfacă solicitările mediului de afaceri;
 3. Menţinerea unui dialog constant cu reprezentanții mediul de afaceri prin platforme de comunicare moderne, pentru a cunoaşte în permanență necesităţile întreprinzătorilor și a adapta corespunzător oferta de servicii a Camerei. Utilizarea rețelelor de socializare consacrate (Facebook, LinkedIn, Twitter) în vederea asigurării accesului CCI la o categorie nouă şi dinamică de potenţiali clienţi;
 4. Consolidarea bazelor de date cu companii, asociaţii, reprezentanţe ale companiilor străine şi conectarea lor la un sistem on-line modern;
 5. Îmbunătățirea proiectului informațional al CCI, și anume: versiunea electronică a buletinului ”Dezvoltarea”, inițiind parteneriate de colaborare cu noi organizații și stabilind feedback-ul cu reprezentanții mediului de afaceri;
 6. Asigurarea securității informaționale a CCI a RM;
 7. Valorificarea platformelor expozițiilor virtuale create de Cameră, sistemului  informațional Enterprise Europe Network și altor resurse europene și internaționale pentru promovarea produselor și serviciilor acordate de membrii CCI.
 1. Dezvoltarea activității expoziționale și congresuale ca mecanism de promovare a produselor și serviciilor autohtone

Printre cele mai importante aspecte în acest domeniu, ce urmează a fi abordate, sunt :

 1. Stimularea activității filialelor Camerei în domeniul expozițional, intensificarea cooperării cu organizațiile partenere privind sporirea volumului și calității serviciilor prestate în domeniul târgurilor și expozițiilor.
 2. Promovarea produselor moldovenești pe piețe noi prin intermediul organizării expozițiilor sub genericul  ”Republica Moldova prezintă”;
 3. Perfecționarea sistemului de selectare, pregătire și desfășurare a expozițiilor peste hotare cu participare prin finanțare bugetară parțială;
 4. Asigurarea participării CCI a RM la organizarea expozițiilor naționale și internaționale.
 5. Participarea la realizarea activităților de promovare a exportului și susținere a competitivității produselor și serviciilor moldovenești pe piața internă și externă, atragerea investițiilor;
 6. Sporirea atractivității concursurilor lansate de către CCI a RM;
 7. Întreprinderea, în cooperare cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, a măsurilor de optimizare a operațiunilor vamale pentru bunurile transportate, inclusiv utilizând sistemul Carnetelor ATA;
 8. Implementarea practicilor inovatoare în activitățile expoziționale și acordarea suportului pentru pregătirea profesională a personalului implicat în activitățile expoziționale.
 1. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea segmentului de soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiilor

Pentru realizarea acestei direcţii CCI a RM planifică:

 1. Implementarea în activitatea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional pe lângă CCI a RM şi  a Centrului de Mediere a tehnologiilor informaţionale inovative, mijloace software şi hardware moderne, ce va permite optimizarea procedurii de soluţionare a litigiilor şi contribuirea la soluţionarea operativă a cazurilor.
 2. Participarea şi defăşurarea  conferinţelor şi seminarelor în ţară şi peste hotare cu scopul promovării soluţionării prin arbitraj, instituţiilor de mediere a litigiilor;
 3. Continuarea colaborării cu Ministerul Justiţiei şi sistemul judiciar al Republicii Moldova în scopul  eficientizării  procedurilor  de executare sau contestare a hotărârilor  arbitrale.