Forţă majoră

Regulamentul privind eliberarea certificatului ce atestă evenimentul de forţă majoră, aprobat prin Decizia Nr. 16/4 din 21.12.2004 a Biroului Executiv al CCI a RM, poate fi găsit aici.
Pentru informaţii suplimentare, rugăm să contactaţi Direcția juridică li resurse umane a Camerei de Comerţ şi Industrie a RM (tel: 022 22 10 41)

Forţa majoră – exonerare de răspundere contractuală?

Este unanim recunoscut faptul că, succesul unei activităţi comerciale depinde de executarea conformă a obligaţiilor contractuale. Însă, există totuşi cazuri de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor asumate. În dependenţă de cauzele care au dus la o asemenea neexecutare, survin şi consecinţe diverse. Spre exemplu, când există unele circumstanţe pentru care o parte este responsabilă, ea va purta răspundere în forma unor sancţiuni ce reies din convenţiile internaţionale sau din normele de drept aplicabile contractului respectiv. Însă, atunci când apar unele circumstanţe pentru care partea nu răspunde (care se numesc circumstanţe de forţă majoră), partea respectivă va fi eliberată de răspundere.

Pentru participanţii circuitului comercial au o mare importanţă temeiurile răspunderii, adică acele principii, conform cărora debitorul poate fi tras la răspundere, precum şi acele principii conform cărora el este eliberat de răspundere. De aceea, cunoaşterea şi aplicarea lor joacă un rol important în activitatea practică.

Codul Civil al Republicii Moldova pune la baza răspunderii civile prezumţia vinovăţiei debitorului până la proba contrară. Creditorul face proba comportamentului ilicit al debitorului şi existenţa prejudiciului, precum şi legătura cauzală dintre comportament şi prejudiciu. Debitorul este cel care va demonstra lipsa vinovăţiei sau vinovăţia creditorului (unui terţ) în executarea obligaţiei. Unul din temeiurile ce exclud vina debitorului este forţa majoră, care, de asemenea, urmează a fi probată.

Prin “forţa majoră” se înţelege împrejurarea de fapt, imprevizibilă şi de neînlăturat care împiedică, în mod obiectiv şi fără nici o vină din partea debitorului, executarea obligaţiei contractuale a acestuia.
De regulă, la încheierea contractelor, în clauzele de forţă majoră, părţile convin reciproc care evenimente vor fi recunoscute de forţă majoră şi, în caz de apariţie a unui astfel de eveniment, el va fi confirmat prin prezentarea certificatelor respective de la Camerele de Comerţ şi Industrie din propriile ţări.

Camera de Comerţ şi Industrie, în calitatea sa de instituţie nonguvernamentală, având ca scop acordarea de asistenţă şi sprijin agenţilor economici din Republica Moldova, îşi propune să facă unele precizări în legătură cu o chestiune practică des întâlnită, cum ar fi situaţia de forţă majoră în relaţiile antreprenoriale.

Ce este un certificat de forţă majoră?

În conformitate cu Regulamentul privind eliberarea certificatului ce atestă evenimentul de forţă majoră, aprobat prin Decizia Nr. 16/4 din 21.12.2004 a Biroului Executiv al CCI a RM /Monitorul Oficial al RM nr.51-54/164 din 01.04.2005/, certificatul de forţă majoră, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, este actul care atestă producerea unui eveniment de forţă majoră pe teritoriul Republicii Moldova, care a împiedicat îndeplinirea conformă a obligaţiilor contractuale.
Certificatul se eliberează la cererea agentului economic parte în contract, care a fost împiedicat de un eveniment de forţă majoră să îndeplinească corespunzător obligaţiile asumate.

Cum se eliberează un certificat de forţă majoră?

Cererea pentru eliberarea certificatului de forţă majoră se prezintă în formă liberă, cu expunerea obligatorie a circumstanţelor cazului şi temeiurilor de recunoaştere a evenimentului invocat ca forţă majoră. La cerere se anexează copia contractului, executarea căruia a fost împiedicată; anexele lui; actele ce confirmă volumul obligaţiilor îndeplinite; actul eliberat de organul competent, care certifică producerea evenimentului invocat; precum şi alte acte relevante.

Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Pentru examinarea cererii se percepe o taxă, în dependenţă de complexitatea cazului, în limitele tarifelor aprobate de Consiliul CCI.
În ce condiţii un eveniment este recunoscut ca forţă majoră ?

Evenimentele sunt recunoscute ca forţă majoră dacă întrunesc următoarele criterii:
– caracterul lor excepţional – apariţia căruia constituie o excepţie, este ieşit din comun, şi are origine exterioară, provine din afara sferei de activitate a debitorului;
– caracterul lor imprevizibil – imposibilitatea prevederii la semnarea contractului atât a producerii lui cât şi a efectelor. Pentru aceasta de regulă se ia ca etalon prudenţa şi diligenţa unei persoane care depune toată grija de care este capabil un om în activitatea sa.
– caracterul lor inevitabil – imposibilitatea obiectivă de împiedicare a evenimentului sau înlăturării consecinţelor lui.

Care evenimente sunt recunoscute ca forţă majoră?

De regulă, evenimentul de forţă majoră este provocat de un fenomen natural: cutremur, alunecări de teren, inundaţii, secetă, ploaie torenţială, vânt puternic etc; circumstanţe sociale: acţiuni militare, revoluţii, acte de terorism, epidemii, embargo etc.
Lista unor astfel de evenimente nu este exhaustivă, În acelaşi timp, nerentabilitatea, sporirea dificultăţilor, costului executării obligaţiei sau criza mondială nu semnifică o situaţie de forţă majoră de natură a duce la exonerarea de răspundere contractuală, din simplu motiv că cele menţionate nu întrunesc criteriile enunţate mai sus şi se atribuie la categoria riscuri antreprenoriale.

Ghid privind procedura pentru obținerea certificatului ce atestă forța majoră